STANOVY

Automotoklub – VCC PIEŠŤANY

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: Automotoklub – VCC PIEŠŤANY (AMK-VCC PIEŠŤANY)
 2. Sídlo občianskeho združenia: Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom
 3. AMK VCC Piešťany má pridelené IČO : 34 029 257
 4. AMK-VCC Piešťany je občianskym združením, zaoberajúcim sa problematikou historických vozidiel (ďalej len HV).
 5. Hlavným predmetom činnosti AMK-VCC Piešťany je na základe dobrovoľnosti v súlade s týmito stanovami, zastupovanie a podporovanie svojich členov pri aktivitách spojených s propagovaním, udržiavaním a prevádzkou historických vozidiel, ako súčasti dejín technického pokroku.
 6. AMK-VCC Piešťany ako svoj predmet činnosti zabezpečuje hlavne:

Podporovaním uchovania historických technických pamiatok, najmä však historických pamiatok dokladujúcich vývoj dopravnej techniky, predovšetkým vývoj HV.

Zastupovaním svojich členov a presadzovaním ich oprávnených záujmov pri styku s inými združeniami HV.

AMK-VCC Piešťany so zreteľom na propagovanie, udržiavanie a prevádzkovanie historických vozidiel spolupracuje s inými občianskymi združeniami, právnickými i fyzickými osobami všade tam, kde ich činnosť má príčinnú súvislosť s HV.

Organizovať a vytvárať podmienky pre športovú a všeobecnú motoristickú činnosť v rámci historických vozidiel.

Podporovať a usmerňovať činnosť majiteľov a priaznivcov historických vozidiel.

Organizovať výstavy, preteky a rôzne súťaže HV.

Organizovať besedy a dopravnú výchovu mládeže.

Článok II.

Členstvo, jeho vznik a zánik

 1. Členom AMK-VCC Piešťany sa môže stať každý svojprávny občan SR po dovršení 18. roku a občan mladší než 18 rokov na základe písomného súhlasu zákonných zástupcov, bez práva rozhodovania. Môžu však využívať výhody na podujatiach, ktoré poriada AMK-VCC Piešťany.
 2. Čestným členom môže byť fyzická osoba, ktorá je právne spôsobilá.
 3. Členstvo v AMK-VCC Piešťany vzniká, prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Doklad o členstve je členský preukaz s vyznačením zaplatenia členského príspevku.
 4. Zoznam členov AMK-VCC Piešťany vedie a za jeho správnosť zodpovedá určený člen výboru. Výbor AMK-VCC Piešťany zabezpečuje pre svojich členov vydanie členských preukazov a to vždy podľa aktuálneho počtu, ktorému zodpovedá úhrada členského poplatku vo výške schváleného ročného členského príspevku.
 5. Členstvo v AMK-VCC Piešťany zaniká

– vystúpením člena
– vylúčením člena
– úmrtím člena
– neplatením členských príspevkov
– zánikom AMK-VCC Piešťany

O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza AMK-VCC Piešťany.

Článok III.

Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo:

– Zúčastňovať sa členských schôdzí miestneho AMK-VCC Piešťany
– Voliť a byť volený do výboru AMK-VCC Piešťany ak dosiahol vek 18 rokov
– Užívať všetky výhody vyplývajúce z členstva AMK-VCC Piešťany
– Predkladať návrhy a podnety k riešeniu problémov

 1. Každý člen je povinný:

– dodržiavať Stanovy AMK-VCC Piešťany
– včas zaplatiť členský príspevok
– chrániť majetok AMK-VCC Piešťany

AMK VCC Piešťany ako kolektívny člen je povinný dodržiavať stanovy a uznesenia VZ AHV SR.

 1. Čestný člen AMK VCC Piešťany má právo:

– zúčastňovať sa aktivít AMK VCC Piešťany vo všetkých jeho činnostiach
– prijímať všetky výhody ako člen AMK VCC Piešťany a mať prospech z toho, že je čestným členom AMK VCC Piešťany
– čestný člen nemá výkonnú právomoc

Článok IV.

Orgány AMK-VCC Piešťany

Orgánmi AMK-VCC Piešťany sú:
– Členská schôdza -najvyšší orgán
– Prezident AMK-VCC Piešťany
– Viceprezident AMK-VCC Piešťany
– Výbor AMK-VCC Piešťany
– Revízny orgán AMK VCC Piešťany

Do orgánov AMK-VCC Piešťany môže byť volená len fyzická osoba, ktorá dovŕšila ku dňu voľby 18 rokov a je členom AMK-VCC Piešťany.

Funkčné obdobie orgánov AMK-VCC Piešťany je štvorročné.

Členská schôdza AMK VCC Piešťany

Členská schôdza AMK VCC Piešťany je tvorená všetkými prítomnými členmi AMK VCC Piešťany.

Prezident AMK-VCC Piešťany

Prezident AMK VCC Piešťany je štatutárnym zástupcom a reprezentantom AMK-VCC Piešťany v styku so všetkými subjektmi. Prezident má právo a povinnosť zastupovať AMK-VCC Piešťany pred všetkými právnickými aj fyzickými osobami. Pri zastupovaní je povinný sa riadiť uzneseniami prijatými členskou schôdzou a vždy dbať o pozitívnu reprezentáciu celého občianskeho združenia pri napĺňaní cieľov AMK-VCC Piešťany.

Prezidenta AMK-VCC Piešťany v súlade s Volebným poriadkom volí novozvolený výbor zo svojho radu.

Viceprezident AMK-VCC Piešťany.

Viceprezident AMK-VCC Piešťany zastupuje Prezidenta AMK-VCC Piešťany vo všetkých právach a povinnostiach. Viceprezidenta AMK VCC Piešťany v súlade s Volebným poriadkom volí novozvolený výbor zo svojho radu.

Výbor AMK-VCC Piešťany.

Výbor AMK-VCC Piešťany má nepárny počet členov, najmenej troch a maximálne 10% z členskej základne, z ktorých jeden člen je Prezident. Výbor je výkonným orgánom AMK-VCC Piešťany.

Každý člen Výboru je reprezentantom AMK-VCC Piešťany v styku so všetkými subjektmi. Je pri tom povinný sa riadiť uzneseniami prijatými členskou schôdzou a vždy dbať o pozitívnu reprezentáciu celého občianskeho združenia.

Do pôsobnosti Výboru patrí najmä:

Výbor prostredníctvom svojich členov v spolupráci s prezidentom riadi činnosť AMK-VCC Piešťany v období medzi výročnými členskými schôdzami.

členovia Výboru poskytujú informácie v ústnej a písomnej forme každému oprávnenému o činnosti AMK-VCC Piešťany, ak to ciele jej činnosti vyžadujú.

Výbor zostavuje pre členskú schôdzu návrh rozpočtu príjmov a výdajov pre činnosť AMK-VCC Piešťany a kontroluje dodržiavanie rozpočtu.

Výbor navrhuje program rokovania členskej schôdze.

Výbor navrhuje kandidátov na čestné členstvo a kandidátov na vyznamenania AHV SR.

O sporných otázkach Výbor hlasuje. Každý člen Výboru má jeden hlas. Neprítomný člen Výboru na jej zasadnutí môže splnomocniť ústne alebo písomne iného člena Výboru zastupovaním. Pri zastupovaní je povinný zastupovaný člen Výboru o tom informovať Prezidenta alebo jeho zastupujúceho Viceprezidenta.

Mandát Výboru začne plynúť zvolením členov na členskej schôdzi a končí konaním členskej schôdze po uplynutí štyroch rokov od ich zvolenia.

 

Revízny orgán

Revízny orgán je volený členskou schôdzou. Revízny orgán kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení. Vykonáva finančnú a materiálovú revíziu a o výsledkoch informuje členskú schôdzu AMK-VCC Piešťany.

Článok V.

Zásady hospodárenia AMK-VCC Piešťany.

AMK-VCC Piešťany je nezisková organizácia, ktorá hospodári s vlastnými prostriedkami samostatne podľa zákonných opatrení a zásad. Príjmy AMK-VCC Piešťany tvoria členské príspevky, dary alebo iné príspevky určené na jej činnosť od fyzických a právnických osôb a príjmov z reklamnej činnosti pri usporadúvaných podujatiach. Pokiaľ AMK-VCC Piešťany vykonáva akúkoľvek činnosť nekoná tak , aby výsledkom tejto činnosti bol zisk.

Výdaje vždy vychádzajú z rozpočtu na bežný rok, ktoré schváli členská schôdza a o ich vynakladaní v období medzi konaním členskej schôdze rozhoduje Výbor AMK-VCC PY.

O príjmoch a výdajoch vedie osoba poverená výborom AMK-VCC Piešťany úplnú jednoduchú účtovnú evidenciu.

Článok VI.

Zánik a likvidácia AMK-VCC Piešťany

Zánik AMK-VCC Piešťany a jej následná likvidácia je možná len vtedy, ak na zvolanej členskej schôdzi AMK-VCC Piešťany o dobrovoľnom rozpustení AMK-VCC Piešťany rozhodne najmenej 2/3 väčšina všetkých hlasov členov AMK-VCC Piešťany.

Pri zániku AMK-VCC Piešťany sa vykoná majetkové vysporiadanie tak, že o hospodársky výsledok (kladný alebo záporný) AMK-VCC Piešťany sa po jej likvidácii rozdelia všetci členovia AMK-VCC Piešťany pomerom podľa počtu členov.

Pre likvidáciu AMK-VCC Piešťany vymenuje AMK-VCC Piešťany likvidátora, ktorý právoplatnosťou vymenovania preberá všetky funkcie Orgánov AMK-VCC Piešťany. S osobou likvidátora musí súhlasiť 2/3 väčšina všetkých hlasov členov AMK-VCC Piešťany.

Článok VII.

Prechodné ustanovenia

 1. Po schválení týchto stanov a ich zaregistrovaní príslušným štátnym orgánom v úplnom znení prijatom AMK-VCC Piešťany doteraz platné stanovy AMK-VCC Piešťany strácajú platnosť.
 2. Všetky doteraz platné organizačné normy, uznesenia, závery a iné súvisiace interné rozhodnutia a usmernenia súvisiace s činnosťou AMK VCC Piešťany zostávajú v platnosti aj po prijatí týchto stanov.
 3. Všetci, do termínu účinnosti týchto stanov prijatí individuálni členovia – fyzické osoby, ostávajú členmi podľa týchto stanov, bez nutnosti schvaľovania ich členstva členskou schôdzou.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Stanovy AMK-VCC PY sú najvyššou organizačnou a právnou normou upravujúcou poslanie, postavenie a činnosť občianskeho združenia AMK-VCC Piešťany.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením AMK-VCC Piešťany.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom, kedy Ministerstvo na nich vyznačí, že zmenu stanov AMK-VCC Piešťany berie na vedomie.

Volebný poriadok AMK-VCC Piešťany

 1. Voľba Výboru AMK-VCC Piešťany

1.1. Návrh na voľbu Výboru sa zahrňuje do programu výročnej členskej schôdze AMK-VCC Piešťany vždy vtedy, keď uplynul, alebo do konania členskej schôdze uplynie mandát doteraz zvoleného Výboru, alebo ak z vážnych dôvodov je treba počet členov Výboru doplniť.

1.2. Výbor AMK-VCC Piešťany predloží na základe výsledku svojho rokovania členskej schôdzi návrh kandidátky s menami   kandidátov na zvolenie do Výboru AMK-VCC Piešťany na ďalšie funkčné obdobie.

1.3. Hlasovacie a volebné právo na členskej schôdzi prináleží všetkým členom, pričom každý člen má pri hlasovaní a aj pri voľbách jeden hlas.

1.4. Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny prítomných všetkých jeho členov. Ak nie je členská schôdza v určenú hodinu uznášania schopná odkladá sa jej zasadnutie o 30 minút s rokovacím poriadkom a toto je potom uznášaniaschopné bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie.

1.5. Rozhodnutia prijíma členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *